Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1. Położenie nieruchomości – CZEPIELOWICE - ZŁOTÓWKA 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest: działka nr 303/1 o pow. 0,1200 ha. Rodzaj użytku: Bp. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta. Grunt nie jest użytkowany, występuje utrudnienie w zabudowie w postaci sieci wodociągowej przechodzącej przez działkę, teren zagruzowany, stan zagospodarowania słaby. Dojazd drogą gruntową o złej jakości. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa. Uzbrojenie terenu : sieć wodociągowa i energetyczna. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona na terenie oznaczonym symbolem 3.35 MZ, MJ budownictwo mieszkaniowe zagrodowe i jednorodzinne. MZ; MJ - budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP l B/00020821/9 w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Nieruchomości nie jest obciążone żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi. 3. Forma zbycia: sprzedaż. 4. Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5. Cena wywoławcza: 34 000,- zł. - brutto /słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych/ 6. Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2008r. o godz. 10,30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II - piętro. 7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S. A. O/Opole najpóźniej w dniu 15.12.2008r. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub - aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/ - pełnomocnictwo - nr konta, na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia Umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczyste - księgowe. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 19.11.2008r.
Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2015 14:22
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
  • zmodyfikowano:
    16-06-2015 14:22
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl