Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1. Położenie nieruchomości – BORUCICE 2. Opis nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest zabudowana dz. nr 218/2 o pow. 0,03 ha B/R V 3. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej . Kształt regularny, teren płaski. Nieruchomość zabudowana przedwojennym budynkiem służącym przed laty jako remiza strażacka, wzniesionym techniką klasyczną, murowanym. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia i strych. Strop drewniany, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa 54 m2. Budynek ma uszkodzenia ścian zewnętrznych, strop i konstrukcja dach przegniłe, pokrycie dachu nieszczelne, budynek zawilgocony, okna bez szyb. Na gruncie rosną dwie lipy o średnicy 96 i 80 cm. . W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze. . Teren uzbrojony: sieć wodociągowa i energetyczna. W budynku brak instalacji. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020822/6. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 3. Forma zbycia: sprzedaż. 4. Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5. Cena wywoławcza: 6000,-zł. - brutto /sześć tysięcy złotych/. 6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 218/2 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem MZ, MJ przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną. 7. Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2007r.r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II - piętro. 8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 24.08.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. uczestników nie będących osobami fizycznymi/ - pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada. 9. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 25.07.2007r.