Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż kontenera mieszkalnego / typ szwedzki / wraz z wyposażeniem. Sprzedaży podlega kontener nr 62; 62a o powierzchni 63,32 m ² Kontener zmontowany jest z trzech modułów. W module środkowym usytuowane są pokoje. W modułach skrajnych znajdują się pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne. Każdy kontener posiada dwa oddzielne wejścia. Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali walcowanej. Obiekty wyposażone jest w instalacje : wody, elektryczną, kanalizacji. Stan techniczny kontenera nr 62; 62a - średni. Wysokość pomieszczeń 2,08 do 2,11 m w związku z tym nie spełniają wymogów § 72 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 /. Cena wywoławcza : - kontener nr 62; 62a : 12 850 zł. / dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych/ - bez wyposażenia. Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II piętro o godz. 10,00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A O/Opole nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 do dnia 06.07.2007r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu wyraża zgodę na zakup kontenera za wylicytowaną w przetargu kwotę, do której doliczona zostanie wartość wyposażenia kontenera. Maksymalna cena wyposażenia wynosi 4338 zł i może ulec zmniejszeniu przy braku poszczególnych jego składników. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia kontenera. Uczestnik przetargu, który wygrał ma obowiązek w terminie 3-ch dni od dnia zamknięcia przetargu wpłacić cenę nabycia oraz przejąć kontener na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku nie przystąpienia do przetargu ustnego żadnego z uczestników oraz nie dokonanie minimalnego postąpienia, wpłacone przez nich wadium ulega przepadkowi. Wadium przepada również jeżeli uczestnik który przetarg wygra będzie uchylał się od wpłacenia należności i odbioru kontenera w w/w terminie. W takim przypadku Wójt Gminy może ponownie przeznaczyć kontener do sprzedaży. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu – na wskazane przez nich konto. Wszelkie podatki, opłaty i koszty związane z demontażem, odbiorem i transportem kontenera ponosi nabywca. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn. Lubsza, dnia 21.06.2007r.