Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rokowaniach

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1. Położenie nieruchomości – ŚMIECHOWICE, 2. Przedmiotem rokowań jest: - działka nr 38/5 o pow. 0,14 ha /PsIV – 0,12 ha; R VI – 0,02 ha/, niezabudowana. dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr 20795. Opis działki: Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego – sześciobok zbliżony do litery L. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Grunt graniczy z budynkiem stacji trafo. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, energię elektryczną. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2003r. W projekcie nowego p. z. p. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową. 3. Działka nr 38/5 nie jest obciążona, nie jest też przedmiotem żadnych zobowiązań. 4. Forma zbycia – sprzedaż. 5. Tryb zbycia – rokowania. 6. Cena wywoławcza – 8 000,-zł. + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 7. Terminy przeprowadzonych przetargów: - I -wszy nieograniczony przetarg ustny w dniu 02.12.2004r. - II- gi nieograniczony przetarg ustny w dniu 18.01.2005r. - Rokowania – w dniu 18.03.2005r. 8. Warunki udziału w rokowaniach: W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które: - wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej – na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 10.05.2005r. - złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem „ Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Śmiechowice” do dnia 13.05.2005r. do godz. 15,00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, pok. nr 2. 9. Warunki dodatkowe rokowań: Przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną i sposobem jej zapłaty. 10. Zgłoszenie powinno zawierać; - imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, - datę sporządzenia zgłoszenia, - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. 11. Do zgłoszenia należy dołączyć: - kopię dowodu wpłaty zaliczki. 12. Miejsce i termin rokowań: Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 17 maja 2005r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 /sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej. 13. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. 14. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości. - pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. - W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada. Wszelkie informacje dot. zbywanej nieruchomości uzyskać można w godz. pracy Urzędu Gminy tj. w poniedziałki 8,00 – 16,00, od wtorku do piątku od 7,00 – 15,00. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Lubsza, dnia 14.04.2005r.