Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza. 1.Położenie nieruchomości: Michałowice. 2.Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest działka nr 125/4 o pow. 0,39 ha w tym: R IIIa – 0,19 ha; R IIIb – 0,20 ha. Działka niezabudowana. Teren płaski w kształcie wielokąta foremnego- prostokąta. Dojazd na działkę z drogi dwukierunkowej o nawierzchni utwardzonej, następnie drogą gruntową prowadzącą na tereny upraw polowych. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych oraz terenów mieszkaniowych i zabudowy zagrodowej. Teren nie wyposażony w urządzenia podnoszące produkcyjność gruntów oraz melioracji. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 789. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 3.Forma zbycia: sprzedaż. 4.Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 5.Cena wywoławcza: 3 900,-zł. /trzy tysiące dziewięćset złotych/. 6.Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2003r. W projekcie nowego p.z.p. teren przeznaczony jest na cele gospodarki rolnej - rola. 7.Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2005r. o godz. 10,30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, II - piętro. 8.Warunki udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. O/Brzeg najpóźniej w dniu 10.02.2005r. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu , zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada. 9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. W przypadku nie spełniania przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny: informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Lubsza, dnia 14.01.2005r.