Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej w Lubiczu. - działka nr 77/2 o pow. 0,0718 ha. - cena wywoławcza - 10 500,-zł. / dziesięć tysięcy pięćset złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 840. Nieruchomość nie jest obciążona. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy stracił ważność z dniem 31.12.2003r.W projekcie nowego planu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Grunt nie zabudowany. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego – sześciobok zbliżony do litery L. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg odbędzie się 29.09.2004r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 25.09.2004r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 09.09.2004r.