Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drugi nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej we wsi Borucice. - działka nr 115/2 o pow. 0,30 ha w tym: R V – 0,21 ha; RVI – 0,02 ha, Ps – 0,07 ha, - cena wywoławcza 15 000,-zł. /piętnaście tysięcy złotych/. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 822. Przez działkę przebiegają kable i urządzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz projektowany jest przebieg kanalizacji sanitarnej. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. W obowiązującym do dnia 31.12.2003r. działka oznaczona jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W projekcie nowego p.z.p. gminy działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i zagrodową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki nieregularny, zbliżony do litery L, krótszym bokiem przylega do drogi publicznej. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2004r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłaca wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO BP S.A. O/Opole najpóźniej w dniu 24.05.2004r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego / Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy Zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 05.05.2004r.