Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drugi nieograniczony przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubsza. D O B R Z Y Ń : - działka nr 15 o pow. 2,27 ha w tym: R IVa – 0,0,38ha, R IVb – 0,35 ha, RV-0,72ha. ŁIV- 0,79ha, ŁV- 0,02ha, r – 0,01 ha. - cena wywoławcza - 9 000,-zł. / dziewięć tysięcy złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 872. Grunt nie jest obciążony. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. W obowiązującym do dnia.31.12.2003r. oraz w projekcie nowego p.z.p. działka oznaczona jako tereny upraw polowych - rola. Grunt nie zabudowany. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej, dojazd bezpośredni z drogi gruntowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny upraw polowych, rzeka Smortawa w dalszym tereny zabudowy mieszkaniowej. Grunt od kilku lat nie użytkowany. Brak urządzeń podnoszących produkcyjność gruntów. Teren płaski w kształcie prostokąta. K O Ś C I E R Z Y C E: - działka nr 434/4 o pow. 0,21 ha w tym: RIVa-0,16ha, RIVb-0,05ha. - cena wywoławcza – 23 000,-zł /dwadzieścia trzy tysiące złotych/. Działka zapisana w KW nr 20790. Nieruchomość nie jest obciążona. Grunt nie zabudowany. Ustalenia p. z. p. gminy przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. W obowiązującym do dnia 31.12.2003r. działka oznaczona jest jako rola. W projekcie nowego planu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej Brzeg - Opole dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową. Teren płaski w kształcie zbliżonym do prostokąta.. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. N O W E K O L N I E: - działka nr 19/4 o pow. 0,13 ha w tym: R VI – 0,13 ha. - cena wywoławcza - 13 000,-zł. /trzynaście tysięcy złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 820. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 31.08.2004r.Ustalenia p. z. p. gminy przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. W obowiązującym do dnia 31.12.2003r. p.z.p. działka oznaczona była jako zabudowa zagrodowa wsi. W projekcie nowego planu działka oznaczona jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Grunt nie zabudowany, kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd na działkę drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej – szosa z Czepielowic. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną. Przetarg oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędzie się w dniu 05.05.2004r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla poszczególnej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Nr 60 1020 3668 0000 5102 0015 7727 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 30.04.2004r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 15.04.2004r.