Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej w Błotach. - działka nr 297/3 o pow. 0,99 ha w tym: R IVa – 0,90ha, R IVb-0,06ha, w-0,03 ha, - cena wywoławcza - 15 000,-zł. / piętnaście tysięcy złotych/. Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 797. Nieruchomość nie jest obciążona. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona jest jako – rola. W projekcie nowego planu działka w części tj. na pow. 8775 m2 przeznaczona jest na cele gosp. rolnej i w części na pow. 1125m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunt nie zabudowany. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej następnie drogą gruntową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i tereny upraw polowych. Teren płaski w kształcie wielokąta nieforemnego. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg odbędzie się 04.12.2003r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 01.12.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 17.11.2003r.