Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza, położonych we wsi Nowy Świat. - działka nr 37/3 o pow. 0,1752 ha w tym: R VI – 0,1752 ha, - cena wywoławcza - 17 000,-zł. / siedemnaście tysięcy złotych/. - działka nr 37/5 o pow. 0,0093 ha w tym: RVI – 0,0093 ha, - cena wywoławcza - 900,-zł. /dziewięćset złotych/. Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr 20 813, nie są obciążone. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki oznaczone jako – zabudowa zagrodowa wsi. Grunty nie zabudowane, graniczące ze sobą. Dojazd do gruntów drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie teren lasów , zabudowy zagrodowej oraz upraw polowych. Teren płaski, w ok. 10% zadrzewiony drzewami owocowymi /jabłoń, śliwa/. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Kształt dz. nr 37/3 zbliżony do prostokąta, kształt dz. nr 37/5 wydłużony trójkąt. Sprzedaż gruntów może nastąpić tylko na rzecz jednego nabywcy gdyż dz. nr 37/5nie spełnia wymogów działki budowlanej, natomiast po scaleniu z dz. nr 37/3 uzyska się regularny kształt nieruchomości. Przetarg odbędzie się 21.10.2003r. o godz. 10,30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - dla każdej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 16.10.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 02.10.2003r.