Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny

WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza, położonej we wsi Nowy Świat. - działka nr 38/5 o pow. 0,06 ha w tym: R VI – 0,06 ha, - cena wywoławcza - 6 000,-zł. / sześć tysięcy złotych/. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 20 813. Nieruchomość nie jest obciążona. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki oznaczone jako – zabudowa zagrodowa wsi. Grunt nie zabudowany. Dojazd do działki drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie teren lasów , zabudowy zagrodowej oraz upraw polowych. Teren płaski w kształcie zbliżonym do trójkąta.. Teren uzbrojony w instalacje: wodną, ee napowietrzną, telefoniczną. Przetarg odbędzie się 21.10.2003r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto Nr 79 10203668 1052009121 Urzędu Gminy w Lubszy prowadzone przez PKO Bank Polski SA O/Brzeg najpóźniej w dniu 16.10.2003r. Zapłata ceny osiągniętej w przetargu następuje w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64 poz. 592/ przeniesienie prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego Agencji prawa pierwokupu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Lubsza, dnia 02.10.2003r.
Metryczka
  • opublikowano:
    04-11-2014 11:46
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
  • zmodyfikowano:
    04-11-2014 11:46
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl