Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

 Lubsza, dnia 20.06.2012r. OŚ.7624.3.2012   O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  EW Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A    Na podstawie art. 38, art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr OŚ.7624.3.2012 z dnia 20.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu instalacji do odzysku odpadów na działce nr 148/3 karta mapy 1 w Tarnowcu gmina Lubsza. Decyzja została wydana na wniosek Firmy Beata Młodynia KNB EKO z siedzibą Poniatów 12; 57-500 Bystrzyca Kłodzka oraz Firmy GATOR Broniszewska Grażyna z siedzibą Tarnowiec 90A; 49-315 MąkoszyceZ decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy w Lubszy, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Tarnowiec oraz na stornie http://bip.lubsza.tensoft.pl.  

Wójt Gminy Lubsza

Gogusław Gąsiorowski