Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Lubsza, dnia  23.05.2011 r

.OŚ.7624-8/10

OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Lubsza działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

Informuję: że w dniu 23.05.2011r. wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa i uruchomienie punktu napraw w m. Rogalice, gm. Lubsza.           

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2010r. na wniosek Pani Anety Bohatczuk, Rogalice 61/15; 49-315 Mąkoszyce.  

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z tą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie  21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.                            

                                       Wójt Gminy Lubsza


Metryczka
  • opublikowano:
    19-11-2007 10:04
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
  • zmodyfikowano:
    27-05-2011 08:56
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl