Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 28.11.2023r.

OŚ.6220.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: OLI-ROL Sp. z o.o., Przyborów 27, 66-436 Słońsk reprezentowanego przez pełnomocnika

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 28.11.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 3,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 96, obręb 0539 Myśliborzyce, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie.

Treść ww. decyzji została udostępniona 28.11.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza na okres 14 dni.

Ponadto z  treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w godzinach urzędowania (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 77 4118630 wew. 134).

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy (w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64  ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku) w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Lubsza

Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza na okres od dnia 28.11.2023 r do dnia 12.12.2023