Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 22.11.2023r.

OŚ.6220.7.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy maksymalnej do 7 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 768, 769, 770, 771, 772 i 804, obręb 0534 Lubsza, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia tj. OLI-ROL Sp. z o.o., Przyborów 27, 66-436 Słońsk reprezentowanego przez pełnomocnika

zawiadamia Strony

  • o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu opinii w sprawie znak: NZ.9022.4.22.2023.MW z dnia 18 sierpnia 2023 r., w której to tamtejszy organ nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowienia w sprawie znak: WOOŚ.4220.288.2023.JGD z dnia 21 sierpnia 2023 r., w którym to tamtejszy organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w postanowieniu tego Organu,
  • o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu opinii w sprawie znak: WR.ZZŚ.5.4901.222.2023.KP z dnia 9 listopada 2023 r., w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań zawartych w opinii tego Organu,
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Z materiałami sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 12, w godzinach urzędowania. Strony zainteresowane zapoznaniem się
    z dokumentacją proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 774118630 wew. 134 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres . Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wójt Gminy Lubsza

Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza na okres od dnia 22.11.2023r. do dnia 06.12.2023 r.