Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 31.12.2014r.OŚ.602.1.2014  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu:

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z Prognozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubszy: bip.lubsza.tensoft.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

Wnioski i uwagi w sprawie projektów dokumentów można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. 12 (w godzinach pracy Urzędu) w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa jest Wójt Gminy Lubsza.

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza


PDFprognoza_lubsza.pdf

PDFprognoza_lubsza.pdf