Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogloszenie

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza w obrębach wsi Tarnowiec i Nowe Kolonie                       

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubsza uchwał: 

1)      Nr LII/343/2010 z dnia 25.08.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla obrębów Tarnowiec dz. nr 73/5, 73/9 i Nowe Kolonie dz. nr 187/17;

2)      Nr XL/269/2013 z dnia 24.10.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wsi Tarnowiec. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza w terminie do dnia 14.05.2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                                                                                             

Wójt Gminy Lubsza