Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 08.02.2023r. zarejestrowane pod nr GPD.6730.3.2023 złożonego przez Gminę Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej 1kV na działkach nr 191/1 171/7, 201, 190 obręb Pisarzowice dla zasilenia oświetlenia ulicznego.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza (pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu. Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

Wójt Gminy Lubsza