Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 22.03.2023r.

GPD.6730.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 22.03.2023r. decyzji o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej 1kV na działkach nr 191/1 171/7, 201, 190 obręb Pisarzowice dla zasilenia oświetlenia ulicznego. Decyzja została wydana na wniosek Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. nr 5) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza.

Wójt Gminy Lubsza