Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza 03.11.2022 r.

GPD.6722.1.2022                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubsza

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 5003 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubsza uchwał:

 1. nr LII/344/2010 z dnia 25.08.2010r.
 2. nr LI/366/2014 z dnia 21.11.2014r.
 3. nr XXXI/234/2017 z dnia 27.04.2017r.
 4. nr XXXII/240/2017 z dnia 25.05.2017r. 
 5. nr XXXIII/254/2017 z dnia 29.06.2017r.
 6. nr IX/59/2019 z dnia 30.05.2019r. wraz ze zmianą uchwały nr XX/178/2020 z 29.10.2020r
 7. nr IX/61/2019 z dnia 30.05.2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z załącznikami graficznymi do w/w uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 w terminie do dnia 25.11.2022r. lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubsza

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubsza z siedzibą przy ul. Brzeskiej 16, 49-300 Lubsza,  tel. 604 907 222, adres e-mail: wojciech@huczynski.pl
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.630, z późn. zm.).
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: wojciech@huczynski.pl
 • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz w siedzibie Administratora.

W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zmianami.