Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, 08.08.2012 r. 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 tekst jednolity) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Nr XLIX/322/2010 z dnia 20.05.20010 r. Rady Gminy Lubsza w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, dla obrębów:

 a)      Nowy Świat dz. nr 30/24, 30/27,

b)     Kościerzyce dz. nr 284, 288/1,

c)     Lubsza,

d)     Śmiechowice dz. nr 29/5,

określone na załącznikach graficznych do ww. uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.08.2012 r. do 02.10.2012 r. (dni robocze) w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w godz. od 8.00 do 14.00 pokój nr 5.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy o godz. 11.00 w pok. nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubsza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2012 r. 

                                                                                                         Wójt Gminy Lubsza