Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przejście przez rzekę Śmieszkę

  PDFinformacja.pdf

 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin:  14.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  21.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  28.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  03.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

  06.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  10.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

  13.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

  Cel: wyrażenie sprzeciwu wobec ignorowania mieszkańców miejscowości Lubsza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w związku z opracowaniem dokumentacji etapu STEŚ i Koncepcji Programowej dla budowy  obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej DK 39  i jednoczesnym nieuwzględnieniem obwodnicy Lubszy.

   

  Organizator:  Komitet Mieszkańców Lubszy, Sołectwo Lubsza

  Przewodniczący: Sołtys Wsi Lubsza – Beata Frąckowiak

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza  na rok szkolny 2019/2020

 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin.; 14.02.; 21.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

 • Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza

  w sprawie  informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w  sprawie  powołania  komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac.

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza    informuje o  możliwości  zgłaszania     przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania   i upowszechniania   kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2020.

 • Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin: 7.02.; 14.02.; 21.02.2020 r.  godz.: 12:00 – 14:00

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

 • Otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2020

  WÓJT GMINY  LUBSZA

  Na  podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688  z poźn. zm. ) oraz Uchwały Nr XIV/102/2019  Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020

  ogłasza otwarty konkurs ofert

  na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2020

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 18549
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl