Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  27 września 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj. Dz.U. z 2018r.poz. 450,650,723 i 1365 ) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432 ), w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) z a r z ą d z a m:

   Przeprowadzenie   konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2019”.

  PDFzarządzenie.pdf

 • Ogłoszenie

  o ofercie złożonej przez LZS Victoria Dobrzyń na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  PDFogłoszenie.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycząca projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  PDFZarządzenie dot. konsultacji.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr 0006.57.2018  Rady Gminy Lubsza w  sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  PDFzarządzenie.pdf

 • Dożynki 2018

  plakat.jpeg

 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Victoria" Dobrzyń na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Gramy bo lubimy"

  PDFogłoszenie wraz z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego.pdf

 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Zryw" Szydłowice na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Wakacyjna Przygoda z Piłką Nożną"

 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Victoria" Kościerzyce na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Turniej o puchar Prezesa Victorii Kościerzyce"

 • Zapytanie ofertowe

  na usługę zarządzania projektem pn.: „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.”, konkurs nr: RPOP.09.01.03-IP.02-16-002/17, nr ewidencyjny wniosku: RPOP.09.01.03-16-0006/17, w tym usługę zastępstwa w postępowaniach przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu (IP RPO WO 2014-2020)

  W dniu 08.08.2018 r. dodano PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 9544
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×