Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji w sprawie  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020.

  PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 110 )

  PDFzarządzenie w spr. konsultacji.pdf

 • Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza  – w roku 2019”

  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 124/2019/G-33/OZ-ZOA/D z dnia 23.10.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubsza – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.422,82 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 13.711,41zł.
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 13.711,41zł.

   

  Wójt Gminy Lubsza

  Bogusław Gąsiorowski

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  

   

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020"

   

  Do pobrania: 

  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

  DOCformularz konsultacji 2020.doc

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie WG.0050.138. 2019 Wójta Gminy Lubsza z dnia 17. 10.2019r.  uchylające zarządzenie w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2019r. poz. 688 zm. Dz.U. z 2019r. poz. 1570 ) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.poz. 506, zm. Dz.U z 2019r. poz. 1309 i 1696 ), w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

   w sprawie przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020”

  Do pobrania:  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf DOCformularz konsultacji.doc

 • Zawiadomienie

  w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
  Nr ……. Rady Gminy Lubsza z dnia …… w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 99 )

  PDFzarządzenie.pdf

  W dniu 15.10.2019 dodano PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 16907
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×