Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców pojemniki na odpady komunalne koloru niebieskiego
  z przeznaczeniem na „papier”.

 • Zawiadomienie

  RPO+OPO+EFRR.jpeg

  o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: Wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

  DOCzawiadomienie o wyborze oferty.doc

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   informacji o wynikach konsultacji  w sprawie uchwalenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFZarzadzenie o wynikach konsultacji w spr. usług odbierania odpadów.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach konsultacji  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza

  PDFZarzadzenie o wynikach konsultacji w spr. regulaminu utrzymania czystości.pdf

 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy

 • Zapytanie ofertowe

  RPO+OPO+EFRR.jpeg

  Gmina Lubsza, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

  Do pobrania: 

  DOCzaproszenie nowe.doc

  DOCXZałącznik nr 1.docx

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  informacji o wynikach konsultacji  z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami

  Do pobrania: PDFZarzadzenie.pdf

 • Informacja

  Informacja dot. dofinansowania zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza – VIII nabór”.

 • Informacja

  Prognoza niebezpiecznych zjawisk PDFPrognoza.pdf

 • Informacja

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie uchwalenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania: PDFZarządzenie dot. sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 5401
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×