Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 09.11.2018r.

OŚ.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935); informuję, że
w trakcie trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat, zostało złożone przez Inwestora uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek AGRO GOBARTO Sp. z o.o. (wcześniej: AGRO-DUDA Sp. z o.o.) z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści raportu Wójt Gminy Lubsza pismem z dnia 09.11.2018r. zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o wydanie opinii oraz przesłał uzupełnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

Wójt Gminy Lubsza

Otrzymują:

 1. AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
 2. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Obwieszczenie umieszcza się:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
 • na tablicach ogłoszeń wsi Nowy Świat i Tarnowiec

 

Do pobrania 

PDFuzupełnienie raportu I.pdf

ZIPuzupełnienie raportu II.zip

PDFWydruk obliczeń Operat FB.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2018
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  09-11-2018 10:17
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  09-11-2018 10:20
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 421
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×