Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 19.07.2018r.

OŚ.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24.07.2017r. sygn. akt SKO.40.1023.2017.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 12.04.2016r. firmy: AGRO GOBARTO Sp. z o.o. (wcześniej: AGRO-DUDA Sp. z o.o.) z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania  decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu i uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Obecnie wystąpiono do wymienionych organów
o przedmiotowe uzgodnienie i opinię.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, opinią ekspercką), składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2018
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  19-07-2018 10:39
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  19-07-2018 10:39
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 407
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×