Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1)     prowadzenie  spraw  z  zakresu rolnictwa ,  w  tym :

-         wykonywanie zadań  Gminy  wynikających  z  ustawy  o  nasiennictwie ,

-         prowadzenie  statystyki  rolnej ,-         prowadzenie  spraw  związanych  ze  zwalczaniem  zaraźliwych  chorób  roślin  i  zwierząt ,

-         realizacja zadań z  zakresu  ochrony  gatunkowej  zwierząt ,

-         nadzór  nad  obrotem  środkami  żywienia  zwierząt ,

2)     wykonywanie  zadań wynikających  z ustawy o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych ,

3)     przygotowywanie  wystąpień  do  służb  i  inspekcji w przypadku  wystąpienia  bezpośredniego zagrożenia  społeczności lokalnej  w zakresie  bezpieczeństwa :

-         środowiska ,

-         sanitarnego ,

-         weterynaryjnego ,

4)     prowadzenie  spraw  związanych  z  problemem  bezpańskich  zwierząt,

5)     udział  w pracach  Rejonowego  Komitetu  Przeciwpowodziowego  oraz  w  akcjach  ochrony przed  powodzią :

-         nakładanie  na  mieszkańców  terenów  zagrożonych  powodzią  lub  terenów  sąsiednich  oraz  na  inne  jednostki organizacyjne  obowiązku  wykonania  prac  zabezpieczających  przed powodzią  ,

-         przyznawanie  odszkodowań  za  straty  z  tytułu  udziału  w  ochronie  przed  powodzią ,

-         nakazywanie  właścicielom  gruntów  sprzętu plonów  w  oznaczonym  terminie  z  terenów  zmeliorowanych  zaopatrzonych  w  urządzenia  melioracyjne .

6)   zapewnienie  warunków  niezbędnych  do  ochrony  środowiska ,

7)   wykonywanie  zadań wynikających  z  ustawy  o  ochronie

      środowiska, ochronie przyrody i gospodarce odpadami  w  tym  m.in. :

-         opracowywanie  planów ochrony  terenów zieleni ,

-         wydawanie  zezwoleń na  usunięcie  drzewa  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości ,

-         wymierzanie kar pieniężnych  za usuwanie  drzew  lub  krzewów  bez  wymaganego  zezwolenia ,

-         wykonywanie kontroli w  zakresie  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie środowiska  oraz  występowanie w  charakterze  oskarżyciela publicznego  w  sprawach  o wykroczenia  przeciw  tym  przepisom ,

8)   prowadzenie  spraw związanych  z  Gminnym  Funduszem  Ochrony 

      Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne.


Metryczka
  • opublikowano:
    27-06-2003 13:40
    przez: Zbigniew Kusiak
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl