Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

 

1)     gospodarowanie  komunalnymi  lokalami  mieszkalnymi   i  użytkowymi  w  Gminie  , w tym  m.in. :

-         sporządzanie  umów  najmu  lokali ,

-         sporządzanie  pism  wyrażających  zgodę na  podnajem lokali ,

-         sporządzanie  umów  najmu  na  lokal  socjalny ,

-         sporządzanie  pism  wypowiadających  najem  z  ważnych  przyczyn ,

-         podejmowanie  czynności  zmierzających  do  usunięcia  sprawcy  w  razie  samowolnego  zajęcia  lokalu ,

-         sporządzanie  pism  dotyczących  podwyższenia czynszu ,  z  zachowaniem  terminu  wypowiedzenia ,

-         regulowanie  uprawnień do  lokalu  mieszkalnego osób  z  budynków przeznaczonych  do  remontu  lub  rozbiórki ,

-         wydawanie  zaświadczeń o  wejściu  w  stosunek  najmu  osobom  uprawnionym  po wyprowadzeniu  się głównego  najemcy  lub jego śmierci

-         rozpatrywanie  wniosków  o zamianę mieszkań  komunalnych  z urzędu  , jak również  pośredniczenie  w  dokonywaniu  wzajemnych  zamian ,

-         dokonywanie  wizji  lokalnych  oraz  wywiadu  środowiskowego  dotyczącego  spraw  mieszkaniowych ,

-         analizowanie  potrzeb  mieszkaniowych  w  Gminie ,

2)     naliczanie  dodatków  mieszkaniowych  i sporządzanie  w  tym  celu decyzji administracyjnych

3)     powoływanie  biegłego  do  ustalania  cen  za budynki ,  urządzenia   oraz  lokale  stanowiące  własność   Gminy  a  przeznaczone  do  sprzedaży.

4)     prowadzenie  ewidencji  przepisów  ogólnie obowiązujących  i  przepisów

gminnych ,

5)     prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  Urzędzie  ,  w  zakresie przestrzegania  instrukcji  kancelaryjnej ,

6)    wykonywanie  zadań  związanych  z  wyborami  do  Sejmu i Senatu  RP ,  prezydenckich  ,  do  organów  samorządu  terytorialnego  oraz  innych ,

7)   prowadzenie  spraw  osobowych  pracowników  Urzędu , kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych :

-         załatwianie  spraw  związanych z przyjmowaniem ,  mianowaniem , powoływaniem , zwalnianiem i odwoływaniem  pracowników samorządowych  ,  kierowników  gminnych  jednostek organizacyjnych ,

-         przestrzeganie  przepisów  o  pracownikach  samorządowych  oraz  Kodeksu  Pracy  (  urlopy  pracownicze ,  renty,  emerytury,  zaświadczenia  pracy  , legitymacje  ubezpieczeniowe ),

-    organizowanie  i ewidencjonowanie szkoleń  pracowników  Urzędu ,

-         organizowanie  szkolenia  wstępnego  i okresowego  w  zakresie  BHP   dla  nowo  przyjmowanych  pracowników  zatrudnionych  w  Urzędzie  Gminy ,

8) prowadzenie rejestru  skarg  kierowanych  do  Wójta  badanie  ich  zgodności  z prawem  ,  a także  ustalanie osób  za  to odpowiedzialnych  oraz  przyczyn  i  skutków  nieprawidłowości .

9)   wydawanie decyzji w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 


Metryczka
  • opublikowano:
    27-06-2003 13:38
    przez: Zbigniew Kusiak
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl