Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”.             Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Lubsza oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl . Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów.             Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubsza - ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej lubsza@lubsza.ug.gov.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.          Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.              Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubsza.    Obwieszczenie umieszczono na:  1.  tablicy ogłoszeń UG Lubsza 2.  stronie internetowej: www.lubsza.ug.gov.pl 3.  a/a 

 

Załaczniki:


PDFprognoza pgn lubsza.pdf

PDFprognoza pgn lubsza.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    30-05-2007 08:22
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
  • zmodyfikowano:
    30-05-2007 08:22
    przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl